ASI 2018 – Posolstvo mladých ľudí o projekte YFJ

YOUTH FOR JESUS (Mladí pre Ježiša) je iniciatíva mladých ľudí, ktorí túžia byť užitoční pre svoje okolie a sú odhodlaní šíriť dobrú správu – evanjelium Ježiša Krista medzi ľudí na území Slovenska a Českej republiky. Každoročne sa tento projekt koná v inom meste. Na ASI na Floride mali príležitosť povedať viac o tom ako vnímajú celý projekt a v skratke odovzdať svoje postrehy.

Každý jeden s nich vyjadril svoje posolstvo ktoré si môžete prečítať tu.

Na úvod mal príhovor Radim Passer, ktorí to celé uviedol. Viac už  v nasledujúcich riadkoch.

 

Radim Passer

(EN)
Good evening , I´d like to thank you and thank you our Heavenly father for program YOUTH FOR JESUS.  Which brings inspiration and blessings in many countries including Czech and Slovak Republic. I came first at ASI Convention in 2003 and in 2005 Convention we decided to adopt this YFJ program for our country and I would like to thank my brother in Christ Juraj was fully committed fot this ministry in Czech and Slovak Republic.

(SK)
Dobrý večer, rád by som vám poďakoval  a poďakoval  tiež nášmu Nebeskému Otcovi za program YOUTH FOR JESUS ktorý prináša inšpiráciu a požehnanie v mnohých krajinách, vrátane Českej a Slovenskej republiky. Prvý krát som prišiel na ASI v roku 2003 a v roku 2005 sme sa rozhodli prijať tento program YFJ pre našu krajinu a chcel by som poďakovať svojmu bratovi v Kristu Jurajovi, ktorý sa plne angažoval v tejto službe v Českej a Slovenskej republike.

 

Juraj  Turóci

(EN)
Thank you Radim it´s big privilage to be here. In a 2008 I was in Tampa part of YFJ program and it was very important experience for starting  YFJ in Czech and Slovak Union . Now we would like share to share very short testimonies about the impact. Daniel you can continue please.

(SK)
Ďakujem Radimovi, že je to veľké privilégium byť tu. V roku 2008 som bol v Tampe súčasťou programu YFJ a bola to veľmi dôležitá skúsenosť pre začatie YFJ v Českej a Slovenskej únii. Teraz by sme sa chceli podeliť  o veľmi krátke svedectvá o vplyve. Daniel môžeš  pokračovať, prosím.

 

Daniel  Huvar

(EN)
Hi I´m Daniel ,hm it was during my theology studies  when i came for the first time to YFJ and I got immedieately excited and during the years  I was  coming again I came back and in the end I became one of the leaders.  I had the privilage to serve people I could learn many things about mission conducting agility meeting evangelistic  mettings and you know leading young  people to serve God and other people in the community .Now as i serve as a pastor I benefit from this experience and it helps me with my work with members and young people and  I´m glad that even those young people benefit from their partiipating in the program and even one of them is going to be baptized in the end of this month and I´m really glad for that praise God amen.

(SK)
Ahoj,  som Daniel , bolo  to počas môjho teologického štúdia, keď som prvýkrát prišiel do YFJ, som  nadšený aj počas rokov. Prišiel som znova, vrátil som sa a nakoniec som sa stal jedným z vodcov. Mal som privilégium slúžiť ľuďom, mohol som sa dozvedieť veľa vecí o misii, vedení evanjelizácie, stretávať sa s evanjelizačnými metódami a vedieť   ako viesť  mladých ľudí k službe Bohu a iným ľuďom v spoločenstve. Teraz, keď slúžim ako pastor, využívam tieto  skúsenosti , pomáha mi to s mojou prácou s členmi a mladými ľuďmi ,som rád, že aj títo mladí ľudia majú z programu  skúsenosti a dokonca aj jeden z nich bude koncom tohto mesiaca pokrstený a som naozaj rád za túto chválu Bohu amen.

 

Jakub Slamka

(EN)
Hello my name is Jacob. God changed my life trought before YFJ . When I came there for  the first time I had the wrong view on God so I told him: God if you are real if you´re interested in me I want to I want to seek you so I spent a whole week by seeking  God and praying and reading Bible and he showed me his plan with my life and since then YFJ has became every part of my holiday and every day God has become every day part of my life. Amen

(SK)
Ahoj moje meno je Jakub. Boh zmenil môj život pred YFJ. Keď som tam prišiel prvýkrát mal som zlý pohľad na Boha, tak som mu povedal, “Bože, ak si skutočný, ak máš o mňa záujem, chcem ťa hľadať”, takže som strávil celý týždeň hľadaním , modlitbou a čítaním Biblie a On mi ukázal svoj plán s mojím životom a odvtedy YFJ sa stalo každou časťou mojich prázdnin a každý deň sa  Boh stal súčasťou môjho života. Ameň

 

Emanuel  Šopoň

(EN)
I´m Emmanuel. I was fifteen when I attended YFJ for the first time .I was Christian but I didn´t know how to live close relationship w ith Christ. YFJ helped me how to live spiritual life and I  decided to be baptized then I started to present a new beginnings presentation in my hometown my classmates accepted to imitation and could hear promise of God´s kingdom.  I´m very thankful to God. Amen

(SK)
Som Emmanuel. Keď som mal pätnásť, prvýkrát  som navštívil YFJ. Bol som kresťanom, ale nevedel som, ako by som mohol žiť v blízkom vzťahu s Kristom. YFJ mi pomohlo žiť duchovný život  a rozhodol som sa byť pokrstený, potom som začal prezentovať nový začiatok prezentácie v mojom rodnom meste, spolužiaci  to prijali a mohli počuť o nádeji Božieho kráľovstva. Som veľmi vďačný Bohu. Ameň

 

Patrícia Špalková

(EN)
Hello I´m Patricia and this year I invited my classmate who is not an Adventist to YFJ program. I prayed a lot for her to feel God´s presence. All the time she  spend with us she was open to listen to Lord and to seek Him on her way home she sent me the message : thank you for opportunity to get to know you and your church better.  I want to start study my Bible every day as you do. You showed me the way how to build my true relationship with Jesus  also last year I had my first presentation about Sabbath my  grandmother who is not an Adventist  she was albe to hear the message. I´m  excited and praise the Lord. Amen

(SK)
Dobrý deň, som  Patrícia a tento rok som pozvala svoju  spolužiačku, ktorá nie je adventistkou na program YFJ. Modlila som sa veľmi za ňu, aby cítila Božiu prítomnosť. Celú tú dobu strávila s nami bola otvorená počúvať Pána a hľadala Ho.  Na ceste domov,  mi poslala  správu:  Ďakujem vám za príležitosť lepšie spoznať  Vás a váš zbor. Chcem začať študovať svoju Bibliu každým dňom ako ty. Ukázal mi spôsob, ako budovať môj pravý vzťah s Ježišom, taktiež minule som mala svoju prvú prezentáciu o sobote, moja babička, ktorá nie je adventistkou, počúvala  posolstvo. Som nadšená  a chválim Pána. Ameň

 

Timotej Gurka

(EN)
Hello my name is Timothy and YFJ started to be a part of my summer holiday in 2013 and I loved it. I but I didn´t understand how to live in harmony with God there was  always a struggle between God´s will in my life in my own wil. Last summer on YFJ the four weeks that we are there me and my friend spent every morning and night in prayer, studing the Bible and the spirit of prophecy. Holy Spirit was working on us and I´m glad that he didn´t stop there at the end of that intensive month. Every day he is showing me how to change my opinions and shaping my perspective . I am very glad to be in his presence and see that he is leading me to Christ character. One Verse that stuck with me from that time is written in Psalm 51 Create and clean heart in me O God and renew a right spirit within me. Amen

(SK)
Ahoj moje meno je Timotej a YFJ začalo byť súčasťou mojich  letných prázdnin v roku 2013 a miloval som ho. Nerozumel som tomu, ako žiť v harmónii s Bohom, vždy existoval boj medzi Božou vôľou v mojom živote podľa vlastnej vôle. Minule  v lete na YFJ  štyri týždne, ktoré sme tam ja a môj priateľ  trávili každé ráno a večer v modlitbe, štúdiu Biblie a Ducha proroctva. Duch Svätý na nás pracoval a ja som rád, že na konci tohto intenzívneho mesiaca sa to nezastavilo. Každý deň mi ukazuje, ako zmeniť svoje názory a formovať moju perspektívu. Som veľmi rád, že som v jeho prítomnosti a vidieť, že ma vedie ku Kristovmu charakteru. Jeden verš, ktorý sa so mnou ťahá od tej doby, je napísaný v  Žalme 51 Vytvor a očisti srdce vo mne Bože a obnov  vo mne správneho ducha.

 

Nikodém Janek

(EN)
Good afternoon, I am Niki Janek , I could experience so many amazing experiences but  most importantly  God´s presence and what is more than God´s presence right but what I saw on YFJ. Young people who grow spiritually year after year .There is growing up new generation young people who love mission and understand the purpose of God´s remnant Church . This project is as well fulfilling the great work named revival and reformation. W hich is emphasized in spirit of prophecy books as our greatest need. Amen

(SK)
Dobrý deň, som Niki, mohol  som zažiť veľa úžasných zážitkov, ale čo je najdôležitejšie Božiu prítomnosť a čo je viac ako Božia prítomnosť správne, ale to, čo som videl na YFJ. Mladí ľudia, ktorí rastú duchovne rok čo rok. Vyrastajú mladí ľudia novej generácie, ktorí milujú poslanie a chápu účel Božieho zvyšku cirkvi. Tento projekt plní aj veľkú prácu nazvanú oživenie a reformovanie. Čo je v duchu kníh proroctva zdôrazňované ako naša najväčšia potreba. Ameň

 

Terézia Laňková

(EN)
Hello my name is Terezia and I attended my first  YFJ when I was 25. I have already been baptized for seven years but that was a place where I Have experienced my true conversion. I regret , I didn´t start attending this project before because YFJ is my lifestyle now. It´s a privilage for me to be one of part of leaders and serve God.

(SK)
Dobrý deň, moje meno je Terézia a ja som navštívila moje prvé YFJ, keď mi bolo 25. Už som bola pokrstená sedem rokov, ale to bolo miesto, kde som zažila svoju skutočnú zmenu. Je mi ľúto, že  predtým som sa nezúčastnila tohto projektu, pretože YFJ je mojim životným štýlom. Je to pre mňa privilégium byť jedným z členov vodcov a slúžiť Bohu.

Video z celého priebehu soboty na ASI je možné si pozrieť priamo tu na odkaze, ktorý začne presne od prezentácie projektu Youth for Jesus. Video je možné si pustiť aj od začiatku.

O preklad posolstiev jednotlivých ľudí sa postaral Matej Bruchala.

(Upozornenie ide o voľný preklad z Anglického jazyka do Slovenského jazyka).

error: Obsah chránený !!